(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2014/2015

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w obecnym roku szkolnym mają obowiązek do 24 lutego 2014r. złożyć w przedszkolu "Deklarację o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 7 na rok szkolny 2014/2015" - dostępna jest poniżej karta zgłoszenia.
 
Niezłożenie deklaracji w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 1 września 2014r. Rodzice, którzy podejmą decyzję o zmianie przedszkola dla swojego dziecka od września 2014r. zobowiązani są do złożenia "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015" w wybranym przedszkolu w terminie od 03 marca do 31 marca 2014r. Zgłoszenie dziecka do innego przedszkola będzie rozpatrywane na zasadach dotyczących dzieci zgłaszanych po raz pierwszy.
 
Przyjmowanie zgłoszeń dzieci nowych.
Poprawnie wypełniony "Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2014/2015" w formie papierowej należy złożyć w przedszkolu w terminie 03.03 - 31.03.2014r. Wniosek dostępny poniżej.

   

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

/Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/ w DĘBICY

NA ROK SZK. 2014/2015


 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2007r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7)

4. Statut przedszkola.

 

§ 1

Tok postępowania rekrutacyjnego:

 

 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje następujące etapy:

 

2. Wyniki postępowania komisji rekrutacyjnej są jawne.

 

§ 2

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców zamieszkałych na terenie miasta Dębicy.

 2. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, dopuszcza się przyjęcie dziecka rodziców zamieszkałych w innych gminach po spełnieniu ustawowych kryteriów dotyczących rekrutacji.

 3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 4. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 5. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na wolne miejsca w przedszkolu.

 6. Za organizację rekrutacji odpowiada dyrektor przedszkola.

 7. Rodzice (opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są przy zapisie dziecka do przedszkola złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

 8. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wolnych w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów:

 1. Dodatkowo wprowadza się kryteria:

 1. Dzieci niepełnosprawne (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) przyjmowane są do Przedszkola Miejskiego Nr 2 Integracyjnego w Dębicy – Regulamin rekrutacji dzieci niepełnosprawnych zamieszczony jako Załącznik nr1 do niniejszego regulaminu.

 2. Dopuszcza się przyjmowanie do przedszkola dzieci spełniających kryteria wykazane w ust.8 po okresie rekrutacji w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

 

§ 3

Skład przedszkolnej komisji rekrutacyjnej

 

1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

 1. Dyrektor przedszkola uczestniczy w pracach komisji nadzorując przebieg rekrutacji.


 

§ 4

Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej:

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

4.Umowa o świadczenie usług przez przedszkole zawarta z rodzicami po zakończeniu

rekrutacji.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnej z ramienia organu prowadzącego sprawuje

dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty.

2. Komisja Rekrutacyjna przekazuje wyniki rekrutacji Burmistrzowi Miasta Dębicy.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2014r.

 

 

Załącznik nr 1

 

Regulamin Rekrutacji Dzieci Niepełnosprawnych (z orzeczeniem) do Przedszkola Miejskiego Nr 2 Integracyjnego w Dębicy

 

I. Wymagana dokumentacja: Karta zgłoszenia (taka jak w przypadku każdego dziecka) Orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego – wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub w wypadku oczekiwania na wystawienie tegoż dokumentu dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego, iż orzeczenie jest w trakcie wystawienia. We wskazanych przypadkach dokumentacja (psychologiczna lub medyczna) szerzej obrazująca zaburzenie dziecka (w celu jak najszybszej organizacji pomocy - program indywidualny i opieki).

 

II. Kryteria kwalifikacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Możliwość zapewnienia bezpieczeństwa dziecku ubiegającemu się o przyjęcie. Bezpieczeństwo innych dzieci. Możliwość pracy rewalidacyjnej z danym dzieckiem. Przygotowanie placówki pod kątem organizacyjnym do przyjęcia dziecka z daną niepełnosprawnością.

 

III. Zasady doboru dzieci do poszczególnych grup: Dobór dzieci niepełnosprawnych do grupy odbywa się z zachowaniem takich proporcji, które umożliwiają harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczo-rewalidacyjną. W celu sprawdzenia możliwości spełnienia powyższych kryteriów, dyrektor ma prawo indywidualnego zapoznania się z dzieckiem i zasięgnięcia opinii na temat dziecka personelu specjalistycznego. Zaproszenie opiekunów z dzieckiem na spotkanie z personelem specjalistycznym w umówionym wcześniej dniu (analiza dokumentacji, wywiad z rodzicem, obserwacja dziecka).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Karta zgłoszenia Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>